Urbanismus

Územní studie - Sluneční náměstí

 

Ve spolupráci s C.A.I.S. architekti s.r.o.
KONCEPT Naším konceptem je v prvním plánu oživit pěší osu definovanou stanicí metra a předpolím radnice a prodloužit ji až do centrálního parku. Centrální park navrhujeme propojit zeleným mostem, který překlene bariéru silnice a dovolí pěším trasám a zeleni propojení až k předpolí radnice. Zároveň navrhujeme podél nové zástavby obchodní krytou pasáž, která usměrní pěší trasu na 1/3 celé plochy a zbytek zůstane pro zeleň a in line dráhu. Dále navrhujme oživit Sluneční náměstí tím, že jej uzavřeme tržnicí na jedné straně a polyfunkční budovou na straně druhé. Vlastní náměstí tak bude přiměřenější svému významu a bude mít čtvercovou formu s tím, že život přinese jak tržnice, tak případné využití přízemí budovy pro funkce jako například IQ park,...
KOMPOZICE Hmotová kompozice vychází především z potřeby redefinice dvou veřejných prostor Náměstí a Korza a na ně navazující průhledy, místní dominanty.... Jedná se o urbanistický koncept, který více než jednotlivé domy navrhuje pozice dominant, dynamiku, rozvržení hmot a prázdných prostor. Základní představou je vymezení veřejných prostranství budovami s parterem určeným pro služby a  obchod, který bude ve vyšších podlažích doplněn hmotami, které umožní příčné průhledy. Úhelným kamenem je nároží Slunečného náměstí, kde nároží vymezuje vstup do obchodních prostor a propojení Korza a Náměstí. Hlavní dominantu Korza situujeme k přirozenému centru v oblasti výstupu z metra. Celá kompozice je dynamicky zakončená věží s výhledem do Centrálního parku, která má potenciál být symbolem celé oblasti. Vnitroblok předpokládáme polouzavřený s možností příčných průchodů po přesné analýze jejich potřebnosti. Pro další krok je nutná detailnější specifikace funkcí.
ZÁVĚR Cílem je naznačit cestu k městu s lidským měřítkem, které bude v  budoucnu atraktivní, jak pro nové obyvatele a firmy, tak pro návštěvníky a možné rekreanty. Zásadní je najít nové téma předměstí - živé město pro aktivní mladé lidi.
 

 

Další projekty

Copyright © DOMKÁŘ všechna práva vyhrazena

Telefon: +420 608 359 574
Email: milan@domkar.cz

 

Provozovna: Pujmanové 2608, 580 01 - Havlíčkův Brod

Webtvorba CodeKey.CZ